Ulvi Yaman
Etkinlik Yönetimi ve Pazarlaması Danışmanlığı

Etkinlik Yönetimi ve Sözleşmeler/ Sanatçı

Sanatçı ve/veya Gruplar ile yapılan Sözleşme Örneği.

KONSER SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme bir taraftan

…………………………………………………oluşan “………………….” isimli sanatçıyı / grubu temsilen

…………………………………………adresinde mukim …………. Şirketi

Vergi Dairesi ve Numarası

ile diğer taraftan

…………………………………………adresinde mukim …………. Şirketi

Vergi Dairesi ve Numarası

arasında aşağıdaki hükümler hususunda mutabık kalınmak sureti ………………….. tarihinde imzalanmış ve imza tarihinde yürürlüğe girmiştir.

MADDE 1 – TANIMLAR:

İşbu sözleşmede

A- ………………………………………….. oluşan “………………..” isimli sanatçı/grubu temsilen …………………. şirketi – kısaca “MENAJER”

B- ____________________________ - kısaca “ORGANİZATÖR”,

C- SANATÇI/MENAJER ve ORGANİZATÖR beraber – kısaca “TARAFLAR

D- …………………………………….. dan oluşan “………………” isimli sanatçı/grup – kısaca “SANATÇI/GRUP”

E- İşbu KONSER SÖZLEŞMESİ – kısaca “SÖZLEŞME

F- Konser mekanı …………………………….. – kısaca “MEKAN

Olarak anılacaktır.

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İşbu Sözleşme’ nin konusu ……………. tarihinde – ……………………………… adresinde yer alan “______________________”da, _______________________________ adlı etkinlikte ………………….. nin gerçekleştireceği konserle ilgili olarak Taraflar’ ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir.

MADDE 3 – TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

3.a) , “……………” sanatçının/grubunun, ………………… tarihinde, MEKAN’ da bir konser vereceğini beyan ve taahhüt eder.

3.b) ORGANİZATÖR, MENAJER’in ve/veya “sanatçının/grubun” adının, logosunun, görselinin veya müziğinin herhangi biri, birkaçı veya hepsinin kullanıldığı, konserin tanıtımına yönelik her türlü görsel ve/veya işitsel tasarım, billboard, afiş, gazete, dergi ilanları vs. gibi araçları baskı öncesinde; radyo, televizyon spotları vs. gibi duyuruları yayın öncesinde MENAJER’ in onayına sunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Konser ile ilgili her türlü tanıtım ve reklam masrafları ORGANİZATÖR tarafından karşılanacak olup ORGANİZATÖR, işbu maddede belirtilen tanıtımlara ilişkin MENAJER’ dan maddi, manevi hiçbir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. ORGANİZATÖR, işbu maddedeki taahhüdüne aykırı davranarak söz konusu tanıtımlar için MENAJER’ un onayını almadığı takdirde cezai şart olarak işbu sözleşmede belirtilen konser bedelini MENAJER’ a ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.c) Sahne üzerinde prodüksiyon ve görsel tasarım ile ilgili tüm hususlar MENAJER’ un direktifleri doğrultusunda ve/veya onayı çerçevesinde düzenlenir ve nihai halleri için de MENAJER’ in onayı alınır. ORGANİZATÖR, konsere yönelik tanıtım ve reklamlar dışında her türlü sahne üstü, önü, her iki yanı, arkası branding ya da başka tanıtım malzemelerini de MENAJER’ in onayına sunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. “Sahne Dikdörtgeni” şeklinde tabir edilen ve sahne tabanının üzerini ifade eden üç boyutlu alanda, SANATÇI sahnede iken hiçbir şekilde sahne arkası branding çalışması yapılamaz. Mevcut ve/veya olası sponsorlar/co-sponsorlar, sanatçı/grubun ve/veya MENAJER in değil, MEKAN’ ın ve/veya ORGANİZATÖR’ ün  sponsorlarıdır. Bu sebeple sanatçı/grup ve/ veya MENAJER ile özdeşleşecek şekilde medya (görsel ve/ veya işitsel basın, yazılı basın, elektronik ortam vb.) çalışması yapılamaz.

3.d) ORGANİZATÖR, organizasyonun tüm sahne-ses-ışık-teknik ekip-teknik destek hizmetlerinin MEKAN’ın mevcut ekipman ve teknik ekipmanına ilave olarak tamamen SANATÇI’nın EK-1’de belirtilen ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda …………………. isimli firma tarafından kurulacağını ve sağlanacağını beyan ve taahhüt eder.

3.e) ORGANİZATÖR,konser tarihi olan …………………. da söz konusu MEKAN’ı, saat ……….. den itibaren açık, çalışılmaya, kurulmaya ve prova yapılmaya elverişli koşullarda bulundurmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. MENAJER ve/ veya MENAJER tarafından belirlenen kişiler, söz konusu mekanı 6 (Altı) saatlik bir pencere içerisinde teknik ihtiyaçları, ses ve ışık provaları ve prodüksiyon amaçları doğrultusunda istediği şekilde kullanma hakkına sahiptir. ORGANİZATÖR, bu esnada MEKAN’ a görevliler dışında hiç kimsenin alınmayacağını, MEKAN içerisinde herhangi bir şekide ses ve/veya görüntü kaydı alınmasına müsade etmeyeceğini, bunun olduğu takdirde bizzat kendisi veya görevli güvenlik personeli tarafından duruma müdahele edilmesini sağlayacağını kabul ve beyan eder. ORGANİZATÖR, SANATÇI’ nın sahne kurulumu ve ses provası esnasında sahne bölgesinde en az ………………şişe su ve ……………….bulundurmakla yükümlüdür.

3.f) SANATÇI’ nın konserde kullanacağı her türlü enstrüman ve ekipman (davul seti ve aksamları, tüm amfiler, gitar sehpaları, gitar pedalları, gitarlar, mikrofonlar vb.) kendine ait ve münhasır kullanımı içindir. Aynı şekilde, SANATÇI sahne üzerinde kendine ait ekipman, enstrümanlar ve mikrofon setini kullanacaktır. Bu öğelerin, ses provası sırasında SANATÇI’nın teknik ekibi tarafından yerleştirilmiş ve belirlenmiş yerleri ve durumları, diğer grupların provaları ve/veya performansları sırasında hiçbir şekilde değiştirilemez.

3.g) ORGANİZATÖR MEKAN’ da, SANATÇI’nın performansı öncesinde, esnasında ve sonrasında SANATÇI’ nın MEKAN’ dan ayrılmasına kadar MENAJER’un direktifleri doğrultusunda çalışmak üzere sahne bölgesinde en az 1 adet, kulis bölgesinde ve sahne ile kulis arasındaki bölgede en az 2 (iki) adet olmak üzere özel güvenlik görevlisi görevlendirmekle yükümlüdür.

3.h) ORGANİZATÖR MEKAN’ ı tamamıyla ayakta seyirci bulunduracak şekilde düzenleyecektir. Ayrıca sahne önünden 1 (bir) metre mesafede boydan boya seyirci bariyeri konulacaktır. Bariyer ile sahne önü ve yanları arasında, görevli güvenlik personeli, akredite basın mensupları ve ORGANİZATÖR’ün akredite personeli ile teknik ekipler hariç kimse bulunamaz. Konser öncesinde mekanda ve/ veya konser esnasında üçüncü şahıslara gelebilecek herhangi bir zarar ile ilgili MENAJER’ un hiçbir sorumluluğu bulunmayıp, tüm sorumluluk ORGANİZATÖR’ e aittir.

3.i) ORGANİZATÖR, MEKAN’ da en az bir adet odayı sigara içilmez olarak, SANATÇI ve ekibi için EK-……doğrultusunda hazır hale getirecek, kulis olarak MENAJER’ a tahsis edecek ve ayrıca Ek ….. – Kulis Listesi’ nde belirtilenleri de eksiksiz olarak bu odalarda bulundurmak üzere sağlayacaktır. Bu kulis sadece SANATÇI’ya tahsis edilecektir ve bu kulis herhangi bir şekilde etkinlikte yer alan diğer sanatçı ve/veya gruplara paylaşılmayacaktır. Kulis, belirtilen prova saatinden önce tamamı ile şartlar doğrultusunda kullanıma hazır hale getirilecektir. Ayrıca ORGANİZATÖR, yalnızca kulisten sorumlu olacak ve SANATÇI’ nın kulisten sorumlu elemanı ile birebir ve koordine çalışacak en az 1 (Bir) adet elemanı tahsis etmekle yükümlüdür.

3.j) Sanatçı/grubun elemanlarından herhangi birinin rahatsızlığı, sakatlığı, hastalığı vb. hallerde resmi bir hastaneden almış olduğu rapor ile rahatsızlığını belgelemesi ve/ veya kanunun belirlediği mücbir sebeplerden birinin gerçekleşmesi ve bu nedenle konserin gerçekleştirilememesi hallerinde, MENAJER, ORGANİZATÖR tarafından kendisine ödenen ücreti iade ederek işbu Sözleşme’ yi sona erdirme hakkına sahiptir.

Aynı şekilde ORGANİZATÖR, kanunun belirlediği mücbir sebeplerden biri dışında herhangi bir sebeple konserin gerçekleştirilememesi hallerinde işbu Sözleşme’ yi sona erdirme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda ORGANİZATÖR, o tarihe kadar MENAJER’ a ödemiş olduğu bedelleri talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.k) ORGANİZATÖR, işbu konser ile ilgili her türlü teknik ihtiyacı, sahne-ses-ışık gereklerini, sahne üzeri ekipmanı, teknik ekipleri, prodüksiyon ve kulis gereklerini eksiksiz ve ayıpsız biçimde sağlayacağını;

MENAJER, konser süresince kendi ve/veya temsil ettiği grubu ile sanatçılık görevini ifa etmeyi, sözleşme ile yüklenmiş olduğu tüm edimleri, grup üyeleri için de taahhüt ve garanti ettiğini, sanatçılık görevlerini yerine getirirken ORGANİZATÖR’ün menfaatlerini arttırmak için en üst seviyede bilgi, tecrübe, teknik beceri ve ustalığını üstün gayreti ile kullanmayı ve görevlerini ehil olarak profesyonelce ve itinalı bir şekilde tecrübeli bir sanatçıdan beklenecek düzeyde yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

MADDE 4 – KAYIT VE YAYINLARA DAİR ÖZEL HÜKÜMLER:

4.a) Konser esnasında ve sonrasında MENAJER’ un izni olmaksızın, SANATÇI’ nın performansı hiçbir kuruluş, yayın organı veya şahıs tarafından hiçbir şekilde ses ve/ veya görüntü kaydı ve/veya yayını yapılamaz.

4.b) ORGANİZATÖR, işbu madde uyarınca akredite olmayan şahıslar tarafından herhangi bir şekilde kayıt almanın ve/veya yayın yapmanın yasak olduğuna ilişkin, MEKAN’ a gelen kişiler tarafından rahatlıkla görülebilecek şekilde yazılı biçimde uyarılarda bulunacağını, veya MENAJER’ un bu uyarılarda bulunmasına mani olmayacağını kabul ve beyan eder. Ayrıca, ORGANİZATÖR, aksi şekilde davrananların MEKAN’ dan çıkarılacaklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.c) Sadece akreditasyona sahip basın mensuplarının, MENAJER tarafından konser günü belirlenecek ve ORGANİZATÖR’e bildirilecek olan şarkılarda çekim yapmasına izin verilecektir. ORGANİZATÖR, MEKAN’ da görev yapacak güvenlik personelinin, işbu hususlarda bilgilendirileceğini ve güvenlik personeli tarafından gereğinin yapılacağını; işbu maddede belirtilen hususların sağlanmasından tek başına ve tamamen sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 5 – KONSERİN İÇERİĞİ:

5.a) Söz konusu konser ücretli/ücretsiz ve halka açık/kapalı olarak, sadece “Sanatçı/Grubun” canlı performansından oluşacak ve ortalama ….. (………..) dakika sürecektir.

5.b) İşbu Sözleşme’ ye konu konserin bulunduğu organizasyon gününün akışı ve performans saatleri aşağıda belirtilen şekilde olacaktır. Bu akışa göre, “Sanatçı/Grubun” sahneye çıkış saati hiçbir koşulda ………. dan erken olmayacaktır. ORGANİZATÖR, gerekli bir mücbir sebep göstermeksizin, herhangi bir nedenle Sanatçı’nın konserine geç başlamasını talep etmeyeceğini kabul eder.

??.??

??.??

MADDE 6 – BEDEL VE ÖDEME ŞEKLİ:

ORGANİZATÖR, işbu Sözleşme uyarınca MENAJER’ a, yalnızca “Sanatçı/Gurubun” performansı için net ……………. (………………….) TL bedel ödeyecektir. Bu bedelin …………….. (…………….) TL’lik kısmı sözleşme imzasında, bakiye …………… (………………..) TL ise en geç ……………. tarihine kadar ödenecektir.

KDV, Stopaj ve Diğer vergiler ……………… TL …………………….tarihinde ödenecektir.

MADDE 7 – SÖZLEŞMENİN SÜRESİ, SONA ERMESİ VE FESİH HALLERİ:

7.a) İşbu Sözleşme imzalandığı gün yürürlüğe girer ve Sözleşme’ de yer alan ayrık hükümler dışında, söz konusu konserin gerçekleştirilmesi ve konserin yapılıp bitirilmesi ile  birlikte sona erer.

7.b) İşbu Sözleşme’ nin 6’ inci maddesinde belirtilen bedelin aynı maddede belirtilen tarihte ve şekilde ödenmemesi halinde MENAJER, söz konusu konseri gerçekleştirmeme ve işbu Sözleşme’ yi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda, ORGANİZATÖR, MENAJER’ un kâr kaybı dahil her nevi maddi ve manevi nitelikte zararını tazmin edeceğini; ödemiş olduğu kısmi bedeller, avanslar vs. var ise söz konusu bedellerin MENAJER’ da kalacağını ve buna ilişkin maddi, manevi hiçbir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 8 – TEBLİGAT

Taraflar Sözleşme’ de yazılı adreslerin geçerli tebligat adresleri olduğunu, anılan adreslerde meydana gelebilecek değişiklikler taraflara yazılı olarak bildirilmedikçe bu adreslere yöneltilecek tebligatların geri dönse bile hukuken geçerli bir tebligatın tüm neticelerini doğuracağını peşinen kabul etmişlerdir.

MADDE 9 – DİĞER HÜKÜMLER

9.a) İşbu Sözleşme yürürlüğe girdiği tarihten sonra, tarafların yazılı mutabakatı olmaksızın değiştirilemez. Yapılacak her yazılı değişiklik Sözleşmenin eklerinden biri olarak kabul edilecek ve hüküm ifade edecektir.

9.b) Sözleşme’nin maddelerinden herhangi biri, ya da birkaçı; kanun koyucu tarafından, ya da mahkeme kararı ile veya başka bir nedenle geçersiz kılınır, ya da kalırsa; bu durum, Sözleşme’nin diğer hükümlerinin ya da maddelerinin, Sözleşme’nin tarafları için geçerliliklerini yitirmelerine neden olmayacaktır.

Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde, geçersiz kalan hüküm ya da maddelerin geri kalan bölümleri; yasa ya da mahkeme kararlarının izin vereceği ölçülerde geçerli ve uygulanabilir olmaya devam edecektir.

9.c) Taraflardan herhangi birisi, işbu Sözleşme’ den doğan her ne nam altında olursa olsun hak, alacak veya yükümlülüklerini gerçek veya tüzel üçüncü şahıslara devir ve temlik edemez.

9.d) Taraflardan her biri, Sözleşme süresince ve sözleşme sona erdikten sonra hiçbir zaman, diğer Tarafın yazılı iznini almaksızın, çalışmalar sırasında öğrendiği sırları, faaliyetleri, anlaşmaları, işlemleri veya menfaatlerine ilişkin herhangi bir gizli bilgi ile niteliği ne olursa olsun, elde ettikleri  menfaatleri  üçüncü  kişilere  açıklamamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 10 – UYUŞMAZLIK

İşbu Sözleşme’ den doğacak ihtilaflar için ……………..Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

İşbu Sözleşme ……….(…) ana madde,  ….. (……) sayfa ve ….. (……) adet EK’ ten ibaret olup, …………. tarihinde karşılıklı teati edilerek, iki nüsha olarak imzalanmış ve imza tarihinde yürürlüğe girmiştir.

MENAJER                                                                                       ORGANİZATÖR

EKLER (Ayrıca Paraflanacaktır)

EK 1 – PRODÜKSİYON DETAYLARI VE TEKNİK EKİPMAN LİSTESİ

EK 2 – SANATÇI KULİS İHTİYAÇ LİSTESİ

EK 3 – ULAŞIM KOŞULLARI VE DETAYLARI

EK 4 – KONAKLAMA KOŞULLARI VE DETAYLARI